26. května 2021

Spolupráce se školami je pro firmy stále důležitá, zejména v technických oborech

Distanční výuka prohloubila problémy, s nimiž se firmy při přijímání čerstvých absolventů potýkají již několik let. Zájem o jejich zaměstnávání poněkud ochladl, přesto je zejména v technických oborech spolupráce firem se školami stále důležitější. Jak mohou zvýšit své šance na získání talentovaných absolventů?

Mimořádná situace způsobená epidemií koronaviru ovlivňuje velmi výrazně možnosti uplatnění čerstvých absolventů. Současná vládní opatření a systém podpor jsou směřovány k udržení zaměstnanosti a omezení propouštění, situace absolventů, kteří hledají své první zaměstnání, je tak složitější. Skončilo období velkého nedostatku pracovních sil, kdy byli na trhu práce velmi žádaní. V současné době možnosti jejich uplatnění závisejí na oboru studia a získaných praktických zkušenostech, o místa navíc soutěží s lidmi s praxí, kteří přecházejí z oborů postižených koronakrizí. Vliv na jejich předpoklady měla i distanční výuka, která prohloubila problémy, s nimiž se firmy při přijímání čerstvých absolventů potýkají již několik let – ze škol vycházejí bez potřebných praktických dovedností, neumějí v reálném provozu pracovat s technologiemi, komunikovat a samostatně se rozhodovat. Nedostatek praktických zkušeností navíc prohloubilo přerušení praktické výuky.

Koronakrize změnila preference, technické obory jsou ale stále jistota

Podle údajů MPSV dopadá tato situace ze středoškoláků nejvíce na absolventy nástavbového vzdělávání. Ponecháme-li stranou gymnaziální vzdělání, kdy studium převážně pokračuje na vyšších stupních škol, nejmenší problémy s uplatněním mají středoškoláci s maturitní zkouškou a odborným výcvikem. To jsou absolventi připravení jako vysoce kvalifikovaní pracovníci pro dělnická povolání a segment služeb.

Naopak vysokou nezaměstnanost vykazují kromě nástavbového studia (více než 50% nárůst nezaměstnanosti) i některé učební obory – zejména ty zaměřené na obchod (nárůst o 94 %), gastronomii, hotelnictví a turismus (o 64 %) a některé služby. Naopak nízké hodnoty meziročního nárůstu počtu nezaměstnaných absolventů vykazují skupiny oborů stavebnictví, geodézie a kartografie (nárůst pouze o 2 %), zdravotnictví (24 %), pedagogika, učitelství a sociální péče (25 %), ale i ekonomika a administrativa (23 %). Zde jde zejména o vliv toho, že s výjimkou stavebních oborů se absolventi uplatňují ve státní sféře, která zatím nevykazuje problémy se zaměstnaností kvůli koronaviru.

Situace vysokoškoláků asi nikoho nepřekvapí. Nejnižší míra nezaměstnanosti je u absolventů lékařských a farmaceutických, IT a elektrotechnických, zdravotně-sociálních, chemicko-technologických a stavebních fakult. Naopak nejhůře hledají zaměstnání absolventi uměleckých a humanitních oborů, teoretických přírodovědných oborů, a překvapivě i zemědělských fakult.

Zájem o technické obory mohou povzbudit i zaměstnavatelé

Letos poprvé vyjdou z posledních ročníků odborných škol absolventi, kteří nebudou mít praxi ve firmách. Tento fakt ještě umocní nepřipravenost absolventů, o níž se hovoří již mnoho let. A nejde jen o odtrženost výuky od praxe. Problém spočívá v tom, že na většině škol je stále zakořeněný rigidní způsob výuky, kdy se žákům předávají znalosti, nikoli zkušenosti. Chybí rozvoj dovedností žáků jejich vzájemnou spoluprací a komunikací, samostatným řešením problémů, prezentací či pěstováním kritického myšlení.

Zaměstnavatelům v České republice chybějí zejména technicky orientovaní pracovníci, a to na všech stupních vzdělání. Scházejí jim zaměstnanci vyučení v řemeslných oborech, středoškoláci i vysokoškoláci. Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami je jednou z cest, jak řešit problém jejich nedostatku. Pokud se firmám podaří představit žákům a studentům dostatečně atraktivně zajímavé technologie, podpoří jejich chuť věnovat se profesně technickým oborům. Mnoho firem jde vstříc zájmu absolventů i svou aktivní účastí ve výuce na vysokých i středních školách.

Spolupráce firem se školami ale nespočívá jen v poskytnutí praktických zkušeností. S vysokými školami a jimi zřizovanými institucemi firmy spolupracují i na výuce a vývoji. Také investují do různých stipendijních pobytů, rozšiřování odborného vzdělávání pedagogů, poskytují školám technologie, vybavují učebny a jejich odborníci na školách vyučují či přednášejí.