29. srpna 2018

Paylab.com inovoval platové analýzy, při výpočtech využívá regresní modely

Mezinárodní síť Paylab, která zastřešuje 19 lokálních platových portálů, přináší na trh práce inovaci ve zpracování platových údajů. Novinkou je zavedení regresních modelů, které zkvalitňují platové analýzy a poskytují v nich komplexnější a detailnější údaje o odměňování zaměstnanců. Metodika dokáže ze sesbíraných dat vytěžit o mnoho více informací a podle vztahů mezi jednotlivými datovými sety i lépe odhadovat platy na pozicích, kde je podkladových údajů nedostatek. Může tak plnohodnotně uspokojit širší spektrum klientů, kteří mají zájem o platové reporty.

O platové analýzy se zajímají zaměstnavatelé, ale také jednotlivci. Firmy si chtějí nejčastěji ověřit, zda nabízejí konkurenceschopné ohodnocení. Jednotlivci zase chtějí vědět, zda vydělávají přiměřeně svému pracovnímu zařazení. Prostřednictvím mobilní aplikace Paylab Salary Checker mohou sledovat vývoj platů na své i podobných pozicích v regionu.

Nová metodika, kterou bude využívat i platový portál Platy.cz, který síť Paylab reprezentuje v České republice, dokáže spolehlivěji pracovat s jednotlivými proměnnými. Klientům tak poskytne přesnější odpověď na otázku, jaké je jejich pracovní „status quo“ (průměrný plat + rozptyl platu) na jednotlivých pracovních pozicích vzhledem k regionu, praxi, věku, velikosti firmy a vzdělání.

Mezinárodní portál Paylab.com ročně sesbírá v průměru přes 550 000 platových údajů pro více než 450 pracovních pozic od lidí činných na trhu práce, které ukládá do své databáze. Vzorky údajů získaných pro různé pozice se liší. Paylab dosud neposkytoval platové reporty pro pozice, kde měl v některých regionech menší počet respondentů. S novým regresním modelem, který tým analytiků vyvíjel téměř rok, dokáže hledat souvislosti v jednotlivých datových parametrech a logicky z nich vyvodit odhady platů i pro regiony, kde není k dispozici dostatek vstupních dat.

Jak regresní model v praxi funguje?

Můžeme si to představit jako jakousi mapu s údaji, kde se sledují vztahy mezi jednotlivými statistickými parametry, a tyto vztahy se dají zapisovat do vzorců a kombinovat. Například víme, jaký je v České republice celkový růst platu účetního podle praxe, ale v některých regionech nemáme dostatek údajů třeba od seniorních účetních; nyní je umíme odhadnout na základě poznatků získaných od seniorních účetních v jiných regionech.

Něco podobného funguje i na úrovni pracovních pozic. Například klient potřebuje zjistit plat na pozici servisní technik v oblasti elektrotechnika a energetika v Libereckém kraji. V databázi Platy.cz je však pro tuto pozici sesbíraných pouze 9 platových údajů, ale z jiných regionů je v databázi dalších 469 platových dotazníků od servisních techniků. Regresní model Paylab umí využít existující souvislosti a parametry všech reálných údajů od servisních techniků v databázi z jiných regionů a nasimulovat je na podmínky Libereckého kraje s ohledem na průměrný plat v daném regionu.

Jak vypadá současná platová analýza?

Regresní model při výpočtu mzdy zohledňuje vstupy vycházející z následujících parametrů:

  • pozice
  • region
  • věk
  • velikost firmy
  • vzdělání
  • pohlaví
  • praxe

Platová analýza obsahuje rozpětí platu na pracovní pozici, a to konkrétně základního platu, stejně jako celkového platu včetně finančních odměn získaných v průběhu roku.

Klienti služby získávají detailní obraz o rozložení zaměstnanců na dané pracovní pozici do mzdových pásem – tedy o podílu lidí v jednotlivých příjmových skupinách podle praxe. Platový report dále detailně ukazuje, jaký je přehled celkových platů lidí na dané pracovní pozici podle praxe, velikosti firmy, vzdělání, regionu a věkových kategorií.

Všechny tyto údaje jsou ještě detailně rozpracované kromě přiměřeného platu v rozptylu platu podle decilů, kvartilů a mediánu: klient tedy ví, jaká je v daném regionu střední hodnota platu a také kolik vydělává desetina nejhůře a nejlépe placených zaměstnanců, a to optikou všech výše uvedených parametrů.

Klient kromě informace o platu získá přehled i o tom, jaký podíl zaměstnanců na dané pracovní pozici dostává finanční benefity a jaká je jejich průměrná hodnota (13. plat a odměny). Pro ucelený obraz o systému odměňování zaměstnanců obsahuje platový report i přehled o rozšířenosti nefinančních benefitů, které zaměstnavatelé obvykle na dané pozici poskytují.

 

Co je regresní analýza?

Regresní analýza hledá vztahy mezi různými hodnotami. Pokud takový vztah existuje, určí se matematický vzorec, který daný vztah popisuje. Paylab využívá regresní model, který kombinuje prvky lineární, polynomické a kvantilové regrese.

Lineární regrese je nejjednodušší forma regresního modelování. Zkoumá například vztah mezi platem a roky praxe, přičemž platí čím delší praxe, tím vyšší plat. Při lineární regresi se vypočítá jen jedna „čára“ přes údaje tak, aby co nejpřesněji popisovala souvislost mezi platem a léty praxe. Matematický vzorec je: při 0 letech praxe je plat X Kč, za každý další rok je plat vyšší o Y Kč.

Do konečných výsledků vstupuje i polynomická regrese, která do výpočetních vzorců umí zakomponovat i složitější souvislosti jako například, že praxe se dynamičtěji rozvíjí hned po nástupu na pracovní trh, po určité době je růst mírnější; ale u některých pozic roste podle seniority i ve vyšším věku.

Kvantilová regrese ve výpočtech nepracuje s průměrnými hodnotami, ale s percentily.